Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ to fundusz inwestujący w akcje spółek na perspektywicznym rynku akcji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Publiczna subskrypcja Certyfikatów Funduszu miała miejsce od 31 marca do 18 kwietnia 2008 roku. Nabywców znalazły ponad 1,7 miliona certyfikatów Funduszu o łącznej wartości 169 461 796 zł.

Certyfikaty Funduszu zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą ARKASWE17.

Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje, udziały oraz instrumenty o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Formuła funduszu zamkniętego znacznie rozszerza możliwości inwestycyjne funduszu w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi otwartymi.

Wycena certyfikatów

Zasady

Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje, udziały oraz instrumenty o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Elastyczność

  • Fundusz ma możliwość zaangażowania do 20% aktywów Funduszu w jedną spółkę (w funduszu otwartym – maksymalnie 10%). W efekcie wzrost wartości takich spółek będzie silniej wpływał na wzrost wartości całego Funduszu;
  • Fundusz ma możliwość posiadania dowolnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (w funduszach otwartych do 10% na WZA). Dzięki temu w portfelu Funduszu mogą znaleźć się duże pakiety akcji mniejszych spółek. To stwarza warunki do ściślejszej kontroli spółek, a w szczególnych przypadkach do wywierania wpływu na ich działalność biznesową;
  • Fundusz ma możliwość inwestowania w spółki spoza obrotu giełdowego;
  • Niskia płynności spółki nie wyklucza możliwości zainwestowania w nią, o ile tylko charakteryzuje się ona wysokim potencjałem wzrostu;

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: