Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Najważniejsze korzyści:

  • Ograniczenie ryzyka związanego z koncentracją na jednym rynku
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach lub w euro
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon
  • Wysoki potencjał zysku dzięki nawet 100-procentowemu zaangażowaniu na rynku akcji spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej – głównego beneficjenta rozszerzenia Unii Europejskiej

Polityka inwestycyjna

Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy jest regionalnych subfunduszem akcji rynków zagranicznych i inwestuje przede wszystkim w akcje firm z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Subfundusz lokuje co najmniej 50% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Turcji.

Środki nie zainwestowane w akcje, są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje te mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów Subfunduszu.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: