Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Najważniejsze korzyści

  • Równowaga między potencjałem zysku i bezpieczeństwem dzięki inwestowaniu do 35% aktywów w akcje największych i tym samym najbardziej stabilnych spółek
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem stabilnego wzrostu, może inwestować w akcje do 35% aktywów.

Do portfela akcyjnego wybierane są akcje dużych spółek o kapitalizacji przekraczającej 250 milionów złotych.

Inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek.

Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne aktywa denominowane w polskich złotych.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: