Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej

  • Co najmniej 80% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej.
  • Inwestycje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów subfunduszu.
  • Część portfela mogą stanowić inwestycje w obligacje denominowane w innych walutach niż polska, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Udział w aktywach lokat, dla których ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, nie może przekroczyć 20%.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: