Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej

  • Aktywa subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (obligacje i listy zastawne).
  • Głównym wyznacznikiem przy doborze lokat będzie perspektywa uzyskania możliwie wysokiej stopy zwrotu (powyżej wyników funduszy obligacji skarbowych oraz depozytów bankowych).
  • Zarządzający, poszukując okazji inwestycyjnych, może dopuszczać zwiększony poziom ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta oraz ryzyka ograniczonej płynności. Jednocześnie odpowiedni poziom dywersyfikacji ma na celu zapewnienie, że ewentualna realizacja tych ryzyk będzie miała ograniczony wpływ na łączną wartość portfela.
  • Zarządzający, podejmując decyzje inwestycyjne, dopuszcza umiarkowany poziom ryzyka stóp procentowych.
  • Część portfela mogą stanowić inwestycje w obligacje denominowane w innych walutach niż polska, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego. Udział w aktywach lokat, dla których ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, nie może przekroczyć 20%.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: