Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Najważniejsze korzyści

  • Potencjalny zysk przekraczający oprocentowanie lokat bankowych
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem obligacji skarbowych.

Skarbowe dłużne papiery wartościowe będą stanowić co najmniej 80% aktywów funduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej.

W związku ze specyfiką portfela inwestycyjnego wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest wrażliwa na zmiany rynkowych stóp procentowych: subfundusz może osiągać dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp lub straty w przypadku wzrostu stóp.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: