Arka BZ WBK Energii

Arka BZ WBK Energii

Najważniejsze korzyści

  • Wysoki potencjał zysku dzięki zaangażowaniu na rynku akcji spółek związanych z szeroko pojętą branżą energetyczną
  • Możliwość dokonania wpłat i wypłat w złotówkach , w euro lub w dolarach amerykańskich
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna

Arka BZ WBK Energii jest globalnym subfunduszem sektorowym.

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest produkcja, transmisja, dystrybucja, import i eksport energii elektrycznej; poszukiwanie, wydobycia i przetwarzanie nośników energii elektrycznej; eksploatacja rurociągów, terminali, tankowców i platform wiertniczych; produkcja komponentów oraz serwis usług dla spółek z powyższych obszarów.

Do 34% aktywów może być zainwestowanych w jednostki uczestnictwa innych funduszy akcyjnych.

Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów Subfunduszu.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: