Arka BZ WBK Akcji

Arka BZ WBK Akcji

Najważniejsze korzyści:

  • Wysoki potencjał zysku dzięki nawet 100-procentowemu zaangażowaniu na rynku akcji
  • Funduszami Arka zarządzają jedni z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania aktywami w Polsce
  • Możliwość dostępu do inwestycji przez Internet dzięki Arka Online oraz przez telefon

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.

Część aktywów Subfunduszu, która nie zostanie zainwestowana w akcje, będzie lokowana w instrumenty dłużne.

Arka BZ WBK Akcji jest subfunduszem rynku krajowego, zatem lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należności wyrażone w walucie polskiej oraz środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej.

Dane aktualne na dzień 05.11.2013 r.

 

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: