BPH Aktywnego Zarządzania

Fundusze AIG

BPH Aktywnego Zarządzania

PROFIL INWESTORA:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

– oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,

– akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Dane aktualne na dzień 17.06.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: