Fundusze inwestycyjne BPH TFI

Fundusze AIG

BPH Akcji Europy Wschodzącej

[08-10-2010] Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Wysokie
KategoriaFundusze akcji zagranicznych
Zarządzający

Bartłomiej Michalski

BenchmarkIndeks CECE eXTended Index
Wartość aktywów netto na 30.09.201060 mln PLN
Częstotliwość wycenydzienna

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynkach akcji Europy Wschodzącej,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach akcji Europy Wschodzącej,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa.

Horyzont inwestycyjny
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć*71 1060 0076 0000 3210 0016 5457
Minimalna wpłata1 000 PLN
Minimalna dopłata100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna4,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie4,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie4,00%

* – wpłaty na rachunek nabyć możliwe są wyłącznie w PLN

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: