Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
(do dnia 14.03.2011 roku subfundusz Allianz Walutowy)

Aktywa subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Aktywa subfunduszu nie są inwestowane w obligacje przedsiębiorstw.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje skarbowe, oczekujących stopy zwrotu na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych w dłuższym terminie. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż jeden rok.

Typ subfunduszu

papierów dłużnych

Portfel modelowy

100% obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

06.12.2005 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

16.12.2005 r. – 100,31 zł

Zarządzający

Marek Kuczalski

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

89 1240 1037 1111 0010 0759 2013

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

1,5%

Wartość aktywów netto

 50 540 111 zł – stan na 28.02.2014 r. 

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: