Subfundusz Akcji Globalnych

Subfundusz Akcji Globalnych

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Udział takich lokat stanowi od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Ponadto do 40% aktywów subfundusz może inwestować w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Typ subfunduszu

akcji zagranicznych

Benchmark

35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N

Data utworzenia

07.01.2014 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

09.01.2014 r. – 100,01 zł

Zarządzający

Hubert Kmiecik

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

 

 

58 1240 1037 1111 0010 5523 1696

 

 

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

3,8%

Wartość aktywów netto  172 659 zł stan na 28.02.2014 r.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie B, C i D – zbywane są w określonych produktach. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem – wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest od początku działalności: 35% MSCI All Country Index + 30% MSCI EM Index + 30% MSCI Europe Index + 5% WIBID O/N

Subfundusz został uruchomiony 7 stycznia 2014 r.

Ponieważ subfundusz działa krócej niż pełny rok kalendarzowy, przedstawienie jego historycznych wyników nie jest możliwe.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: