Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (LUKAS Stabilnego Wzrostu)

Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą LUKAS Stabilnego Wzrostu)

Subfundusz należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Co najmniej 66% aktywów jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce. Subfundusz może inwestować w akcje do 30% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Wartość aktywów netto Credit Agricole Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: