Subfundusz CA Akcji Nowej Europy (dawniej LUKAS Akcji Nowej Europy)

Subfundusz CA Akcji Nowej Europy (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą
LUKAS Akcji Nowej Europy)

Subfundusz należy do kategorii akcyjnych. Zakłada inwestowanie co najmniej 66% w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze* krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

*Są to w szczególności: prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Wartość aktywów netto Credit Agricole Akcji Nowej Europy charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: