Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski (LUKAS Dynamiczny Polski)

Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą LUKAS Dynamiczny Polski)

Subfundusz należy do kategorii funduszy zrównoważonych. Zakłada inwestowanie w akcje, instrumenty o podobnym charakterze i kontrakty terminowe na indeks WIG20 między 40% a 70% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Wartość aktywów netto Credit Agricole Dynamiczny Polski charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: