Subfundusz CA Akcyjny (dawniej LUKAS Akcyjny)

Subfundusz CA Akcyjny (do 22 września 2011 r. subfundusz działał pod nazwą LUKAS Akcyjny)

Subfundusz należy do kategorii akcyjnych. Zakłada inwestowanie w akcje i instrumenty o podobnym charakterze między 60% a 100% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Wartość aktywów netto Credit Agricole Akcyjny charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane aktualne na dzień 19.11.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: