Templeton Global Balanced Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Global Balanced Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Global Balanced Fund jest dążenie do wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu, zgodnie z zasadami ostrożnego inwestowania, poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe i dłużne korporacji oraz, w mniejszym stopniu, papiery wartościowe rządowe emitowane przez podmioty na całym świecie.

Menadżer Inwestycji oczekuje, iż większość portfela Templeton Global Balanced Fund będzie zwykle ulokowana w instrumenty udziałowe lub powiązane, w tym papiery dłużne lub akcje uprzywilejowane zamienne lub wymienne na instrumenty udziałowe, wybrane głównie według kryterium potencjalnego wzrostu wartości kapitału. Fundusz będzie dążył do uzyskania dochodu lokując swoje aktywa w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu i obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie. Fundusz będzie nabywał papiery w dolarach amerykańskich i innych walutach, papiery o stałym dochodzie i obligacje.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej, i nie więcej niż 40 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery o stałym dochodzie.

Podstawową walutą Templeton Global Balanced Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Global Balanced Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: