Fundusz inwestycyjny Skarbiec Depozytowy


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz inwestycyjny Skarbiec Depozytowy

Celem Funduszu Skarbiec Depozytowy jest stabilny długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych Funduszu dokonywanych przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka.

Fundusz Skarbiec Depozytowy lokuje środki pieniężne przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok. Fundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki pieniężne w Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe o terminie wykupu (zapadalności) krótszym niż rok.

Fundusz Skarbiec Depozytowy lokuje w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok łącznie co najmniej 55% wartości Aktywów.

Fundusz Skarbiec Depozytowy może nabywać Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: