Fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego


Fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Aktywa Funduszu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego są lokowane zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak i w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego.

Fundusz będzie inwestował swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w USA. Udział papierów wartościowych emitentów innych niż określonych w zdaniu poprzednim nie może być większy niż 25% Aktywów Funduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych, o ratingu niższym niż rating inwestycyjny, określony w statucie funduszu, nie może przekroczyć 10% Aktywów Funduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów część Aktywów Funduszu będzie lokowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe, denominowane w złotych polskich.

Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie większa niż 65% Aktywów Funduszu. Fundusz będzie inwestował aktywa w ramach tej części portfela głównie w akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane do dywidendy oraz obligacje zamienne na akcje.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: