Fundusz Pioneer Akcji Europejskich


Fundusz Pioneer Akcji Europejskich

Celem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Akcji Europejskich jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat w horyzoncie średnio-i długoterminowym przy zachowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego adekwatnego dla profilu Funduszu.

Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu.

Koncentrując się na lokatach, o których mowa wyżej, Fundusz może dodatkowo inwestować Aktywa Funduszu w inne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Akcji Europejskich" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: