Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie, wyrażone w szeregu różnych walut.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w państwowe obligacje i dłużne papiery wartościowe spółek Klasy Inwestycyjnej notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynkach Krajów Rynków Rozwijających się.

Subfundusz może posiadać papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności i wyrażone w różnych walutach, które mogą obejmować waluty Krajów Rynków Rozwijających się. Struktura wymagalności i walut zależy od oceny zmian w stopach procentowych i walutach przez Dyrektora Inwestycyjnego.

Chociaż w większości okoliczności Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego aktywów Subfunduszu posiadanych w walucie bazowej, nie jest do tego zobowiązany. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 4 maja 2001 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: