Fundusz Legg Mason Total Return Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Total Return Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitej stopy zwrotu przy koncentrowaniu się na zachowaniu kapitału w średnio długim okresie.

Subfundusz będzie inwestować w szereg instrumentów o stałej stopie procentowej, w tym między innymi w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałej stopie procentowej, akcje preferowane, obligacje rządowe, obligacje firmowe Klasy Inwestycyjnej, obligacje konwertowalne, obligacje rynków Rozwijających się, obligacje o wysokiej stopie dochodowości oraz obligacje europejskich krajów rozwijających się, konsorcjalne kredyty bankowe, akcje zwykle i Instrumenty Rynku Pieniężnego, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynka Regulowanych, oraz inwertuje w depozyty, środki pieniężne i ich równoważniki.

Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji na inwestycje w instrumenty o wysokiej płynności, w środki pieniężne i ich równoważniki. Subfundusz może również inwestować w Papiery Wartościowe Zabezpieczone Hipotekami (komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami) oraz w Papiery Wartościowe Zabezpieczone Aktywami.

Nie nakłada się żadnych ograniczeń na inwestycje w zakresie regionu geograficznego lub ratingu kredytowego emitenta. Subfundusz może stosować techniki i instrumenty (w tym instrumenty pochodne) nie tylko w celach wykonywania transakcji zabezpieczających, skutecznego zarządzania portfelem, zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem walutowym i okresem istnienia Subfunduszu, ale również w celu osiągnięcia celów i strategii inwestycyjnej Subfunduszu.

Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne, tj. futures, opcje, opcje na futures, futures na opcje, swapcje, kontrakty na różnice, zwrotne umowy zakupu zwrotnego, umowy zakupu zwrotnego, swapy, instrumenty pochodne na kredyty i niewywiązanie się z kredytów oraz na indeksy na papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe, kredyty będące przedmiotem obrotu lub notowane lub znajdujące się w obrocie na odpowiednim Rynku Regulowanym.

Subfundusz może inwestować również w Kredytowe Zabezpieczające Skrypty Dłużne (CLO), ile zostanie to uznane za właściwe dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Walutą odniesienia dla Funduszu jest Euro.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Total Return Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: