Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund

Ten Fundusz d??y do zapewnienia d3ugoterminowego wzrostu kapita3u poprzez inwestowanie w akcje spó3ek maj?cych siedzibe USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za niedowarto?ciowane (emitenci papierów warto?ciowych wycenionych poni?ej ich rzeczywistej warto?ci), ale uwa?ane za maj?ce dobre mo?liwo?ci gospodarcze w d3u?szym okresie czasu.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwyk3e, akcje preferowane oraz papiery warto?ciowe konwertowalne na akcje zwyk3e, spó3ek maj?cych siedzibe USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery warto?ciowe du?ych, dobrze znanych spó3ek, ale mo?e równie? zainwestowaa cze?a swoich aktywów w papiery warto?ciowe spó3ek ma3ych i ?redniej wielko?ci, je?eli Dyrektor Inwestycyjny uzna, ?e mniejsze spó3ki oferuj? bardziej atrakcyjne mo?liwo?ci wyceny.

Chocia? ten Subfundusz bedzie inwestowaa przynajmniej 70% swoich Niepienie?nych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spó3ek maj?cych siedzibe w USA uznanych za niedowarto?ciowane, to Dyrektor Inwestycyjny mo?e inwestowaa pozosta3? cze?a Aktywów Niepienie?nych (na zasadzie uzupe3niaj?cej) w kapita3owe papiery warto?ciowe poza USA, w papiery warto?ciowe o sta3ym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne d3u?ne papiery warto?ciowe.

Ten Subfundusz zosta3 uruchomiony w dniu 7 listopada 1988 r.

[?ród3o: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed u?yciem strony "Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund" prosze nie zapomniea o zapoznaniu sie z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: