Fundusz Legg Mason Global Convertibles Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Global Convertibles Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu przede wszystkim poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.

Subfundusz jest portfelem zdywersyfikowanym z inwestycjami przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w obligacje konwertowalne Klasy Inwestycyjnej, konwertowalne preferowane, warranty, obligacje będące przedmiotem obrotu lub notowane na Rynkach Regulowanych na całym świecie.

W odniesieniu do pozostałych 20% Aktywów Niepieniężnych Netto, Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 10% Aktywów Niepieniężnych Netto na inne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu lub notowane na Rynkach Regulowanych i do 30% na Instrumenty Rynku Pieniężnego. Subfundusz może stosować techniki i instrumenty (w tym instrumenty pochodne) nie tylko w celach wykonywania transakcji zabezpieczających, skutecznego zarządzania portfelem, zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem walutowym i okresem istnienia Subfunduszu, ale również w celu osiągnięcia celów i strategii inwestycyjnej Subfunduszu.

Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne, tj. futures, opcje, opcje na futures, futures na opcje, swapcje, kontrakty na różnice, zwrotne umowy zakupu zwrotnego, umowy zakupu zwrotnego, swapy, instrumenty pochodne na kredyty i niewywiązanie się z kredytów oraz na indeksy na papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe, kredyty będące przedmiotem obrotu lub notowane lub znajdujące się w obrocie na odpowiedniym Rynku Regulowanym. Walutą odniesienia Subfunduszu jest USD.

Ten Subfundusz nie został jeszcze uruchomiony.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Global Convertibles Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: