Raport Futures: 8 października 2021

Sytuacja rynkowa

Czwartkowe notowania na krajowym przebiegały w spokojnej atmosferze. Mające dzień wcześniej silne rozwarstwienie sektorów w grupie największych spółek (banki vs. odzieżówka) spłaszczyło się. Sektor finansowych nadal wspierał wczorajszą zwyżkę WIG20, ale już z mniejszą siłą. Tym razem głównym silnikiem były akcje KGHM odreagowujące poprzedzający spadek. Natomiast lekką słabością odznaczały się spółki paliwowe oraz zniżkę kontynuowały akcje LPP, chociaż ze znacznie niższą dynamiką w porównaniu do poprzedniej sesji. Na wykresie 60-min FW20 notowania oscylują wokół strefy oporu lokalnego szczytu sprzed dwóch tygodniu przy wartości 2352 pkt. Chociaż ta bariera jest naruszana w ostatnich dniach, to jednak wciąż brakuje trwałego wybicia. Na wskaźniku DMI w tym interwale jest widoczne osłabienie miernika siły trendu – ADX.

Na wykresie dziennym wczorajsza świeca przybrała postać wisielca, czyli formacji odwrócenia trendu. Jednak z racji, że jest to jednoświecowa formacja, która pojawiła się na raptem lokalnym szczycie po dość krótkim impulsie wzrostowym, nie można przypisywać jej dużej wiarygodności. Kurs utrzymuje się ponad przebiegiem średniej 15-sesyjnej, na MACD jest aktywny sygnał kupna. Na DMI są nadal obecne wskazania trendu bocznego. Na rynkach zagranicznych wczoraj utrzymywało się pozytywne nastawienie. Niestety, poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy są poniżej poziomów z wczorajszego popołudnia co może osłabić rynkowe nastroje z początkiem sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na popołudniowe odczyty z amerykańskiego rynku pracy. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: