Raport Futures: 7 października 2021

Sytuacja rynkowa

Głównym wydarzeniem wczorajszego dnia była podjęta przez RPP podwyżka stóp procentowych ze wzrostem stopy referencyjnej o 40 pb oraz stopy lombardowej o 50 pb. Bardzo pozytywnie zareagował na to sektor bankowy, dla którego wzrost stóp powinien przełożyć się na możliwość uzyskania większej marży odsetkowej co podniesie dochodowość sektora. Po drugiej stronie znalazły się spółki odzieżowo handlowe, LPP zwracał uwagę na problemy z terminowością azjatyckich dostaw, niekorzystnymi zmianami cen walut oraz obawami że konsumpcja spowolni po jej dynamicznym skoku w I półroczu. Słabo zachowywały się również akcje KGHM także przyczyniające się do wczorajszej zniżki WIG20.

Słabsze nastroje na krajowym rynku były też udziałem ogólnego pogorszenia koniunktury na rynkach zachodnioeuropejskich i w pierwszych godzinach po otwarciu na rynku amerykańskim. Kurs FW20 początkowo mocno zniżkował, dopiero w drugiej połowie sesji z wydatną pomocą sektora bankowego udało się odrobić część strat indeksu bazowego i kontraktów terminowych. Na wykresie dziennym pojawiła się świeca szpulka, samodzielnie niewiele znacząca. Na MACD jest podtrzymany sygnał kupna, kurs pozostaje również powyżej przebiegu średniej 15-sesyjnej. Na diagramie 60-min notowania oscylują blisko lokalnego maksimum sprzed dwóch tygodni 2352 pkt.

Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy wykazują mocną zwyżkę w porównaniu do wczorajszego popołudnia co powinno dać pozytywny impuls na początek dzisiejszej sesji na krajowym rynku /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: