Raport Futures: 6 października 2021

Sytuacja rynkowa

Pozytywne nastroje utrzymujące się dla sektora bankowego nadal stanowią główne wsparcie dla indeksu największych spółek. Coraz silniejsza presja inflacyjna z perspektywą kolejnych czynników, które mogą ją umacniać, wpływa na wzrost oczekiwań adekwatnych działań ze strony NBP, czyli podwyżki stóp procentowych. Ta decyzja powinna poprawić marże odsetkowe czyli wspierać wzrost przyszłej dochodowości sektora. Po wczorajszej sesji dodatkowe wsparcie dla wzrostu WIG20 płynęło ze strony akcji CDPROJEKT oraz spółek handlowych i produkcyjno-handlowych.

Na wykresie dziennym FW20 kurs przebija się ponad ostatni lokalny szczyt 2352 pkt, co otwiera drogę do będącego nieznacznie powyżej ponad dwuletniego maksimum 2393 pkt. Wczorajszy spadek obrotów lekko poddaje w wątpliwość siłę wczorajszego ruchu sugerując, że to efekt cofnięcia podaży niż wzrostu popytu. Do wcześniejszych wskazań kupna z przebicia średniej 15-sesyjnej tym razem dołącza MACD, który wchodzi ponad poziom linii sygnalnej. Natomiast jeszcze nie wzruszony na ostatnią zwyżkę pozostaje DMI, który opowiada się za obecnością trendu bocznego.

Na wykresie 60-min przede wszystkim została zanegowana formacja gwiazdy wieczornej, która pojawiła się w ostatnich godzinach poniedziałkowej sesji. Wejście ponad ostatnie szczyty umacnia szacunki kontynuacji wzrostu. W tym interwale wskaźniki DMI ze znacznym wzrostem ADX informuje o nabieraniu sił dla tendencji wzrostowej. Natomiast potencjalnym zagrożeniem przed otwarciem dzisiejszych notowań pozostaje poranne zachowanie kontraktów terminowych na główne indeksy, które zniżkują w porównaniu do wczorajszego popołudnia implikując osłabienie nastrojów również na krajowym rynku. W dzisiejszym kalendarium wracamy uwagę na kończące się posiedzenie RPP. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: