Raport Futures: 25 maja 2021

Sytuacja rynkowa

Początek tygodnia na krajowym rynku był raczej mało ekscytujący. Kontrakty terminowe na WIG20 przez większą cześć sesji niemal stały w miejscu, odchylenie od kursu odniesienia wyniosło tylko 2 pkt., a zakres zmian w trakcie sesji jedynie 14 pkt. Wolumen obrotów dla bieżącej serii był najniższy od wygaśnięcia marcowych kontraktów. Na wykresie 60-min kurs jest przy strefie oporu majowych szczytów. Spadek wzrostowego impetu przełożył się na sygnał sprzedaży na MACD i DMI oraz, co widać zresztą na wykresie, wskazanie przejścia w fazę konsolidacji na wskaźniku ADX (niskie wartości, poniżej obu linii DMI). Ubiegłotygodniowy dołek określa pierwsze wsparcie w pobliżu 2097 pkt.

Na wykresie dziennym są podtrzymane wskazania osłabienia wzrostowego impetu, pojawiła się kolejna świeca szpulka po wcześniejszym wisielcu i doji oraz formacji gwiazdy wieczornej. Podstawowe wskaźniki AT jeszcze nie sygnalizują większych niepokojów, ale na wykresie cenowym jest widoczny problem ze zdobyciem wyższych poziomów cenowych. Wśród spółek WIG20 lekko przeważała liczba akcji spadkowych, Lepsze zachowanie notowały kopalnie, elektrownie oraz DINOPL. Natomiast niewielkie osłabienie dotknęło sektor finansowy, CDPROJEKT i ALLEGRO.

Na giełdach zagranicznych wczorajsze notowania przyniosły zwyżki głównych indeksów, mocniejsze odreagowanie objęło amerykańskie spółki technologiczne. Ale już poranne notowania kontraktów terminowych na zachodnie indeksy wykazują neutralne zachowanie. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz o zaufaniu konsumentów.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: