Raport Futures: 21 października 2021

Sytuacja rynkowa

Indeks największych krajowych spółek zakończył sesję blisko poprzedniego zamknięcia. Mimo znacznej przewagi liczby spółek spadkowych, przed mocniejszą zniżką indeksu broniły wczoraj pojedyncze podmioty KGHM, PKNORLEN, PEKAO i PGE. Notowania kontraktów terminowych przez całą sesję pozostawały względnie stabilne. Dzienna zmienność dla futures na WIG20 wynosiła ok. 20 pkt., również wolumen obrotu utrzymuje się na obniżonym poziomie. Na wykresie 60-min FW20 jest podtrzymany kilkudniowy trend boczny. Jednakże wczorajsze notowania lekko naruszały podstawę kanału ok. 2444 pkt. RSI w tym interwale jest w lekkim kanale spadkowym, ale też względem ostatnich dołków pojawiły się pozytywne dywergencje. Na MACD i DMI są podtrzymane sygnały sprzedaży.

Na wykresie dziennym notowania FW20 są w fazie lokalnej konsolidacji. Nadal silną funkcją oporu odznacza się obszar 2473 pkt. będący poziomem docelowym na podstawie technik Fibonacciego. MACD powoli zagina w stronę linii sygnalnej, na DMI zejście linii DM+ poniżej ADX jest wyrazem słabnięcia wcześniejszego wzrostowego impetu. Kurs jeszcze pozostaje ponad przebiegiem średniej 15-sesyjnej. Na rynkach zagranicznych wczoraj miały miejsce niewielkie zwyżki głównych indeksów. Poranne notowania kontraktów terminowych wykazują dość niemrawe zachowanie implikując neutralne nastroje przed otwarciem sesji na krajowym rynku.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: