Raport Futures: 20 października 2021

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie obsuniecie notowań na krajowym rynku. Większość spółek w grupie WIG20 poddawała się zniżce. Najmocniej obciążył indeks sektor bankowy oraz akcje ALLEGRO. Z kolei po drugiej stronie były tym razem akcje CDPROJEKT oraz DINOPL. Na wykresie 60-min FW20 kurs instrumentu najlepiej opisuje kilkudniowy trend boczny. Jego zewnętrzne granice to 2444 pkt oraz 2481 pkt., kierunek wybicia powinien podyktować dalszy, krótkoterminowy ruch. Bieżące notowania są bliżej dolnego ograniczenia. Na MACD i DMI są aktywne sygnały sprzedaży, chociaż w przypadku DMI niskie wartości ADX nie potwierdzają jeszcze wskazań.

Na wykresie dziennym jest bardzo widoczna presja oporu 2473 pkt. określonego jako poziom docelowy z technik Fibonacciego. Zawężenie zmienności wraz z niskim wolumenem jest wyrazem oczekiwania na mocniejsze wybicie z bieżącej konsolidacji. Na MACD jeszcze jest podtrzymany sygnał kupna, ale w przypadku DMI zejście linii DM+ poniżej ADX jest wyrazem słabnięcia wzrostowego impetu z pierwszej połowy października. Na rynkach zagranicznych przewagę wczoraj uzyskały akcje amerykańskie, którym sprzyjają publikacje dobrych wyników finansowych. Jednak już poranne zmiany kontraktów terminowych na główne indeksy nie wykazują większych zmian implikując neutralny początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: