Raport Futures: 2 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Zamknięcie tygodnia oraz koniec miesiąca przyniosło niewielkie zmiany na poziomie WIG20 oraz kontraktów terminowych. W tle odbywało się jednak mocne starcie wśród samych spółek indeksowych. WIG20 zdoła odnotować niewielką zwyżkę mimo wyraźnej przewagi liczby spółek spadkowych (12 do 8). Spółkom wzrostowym przewodniczył sektor bankowy, którego subindeks rósł o ponad 3%. Motywem do zwyżki był piątkowy, wstępny raport o krajowej inflacji, wg. którego ceny konsumpcyjne rosły o 6,8%, czyli najwyżej od 20 lat. Tak wysoki poziom inflacji napędza oczekiwania kolejnych podwyżek stóp procentowych, które będą korzystne dla marż odsetkowych sektora bankowego.

Na wykresie dziennym FW20 kurs testuje wsparcie pokonanego wrześniowego szczytu 2393 pkt. Cena minimalna, jaka została zaakcentowana z początkiem notowań, lekko naruszała ten poziom. Ostateczny kształt świecy przybrał postać szpulki z wydłużonymi górnymi cieniami podkreślając lekko chwiejny stan równowagi. Na MACD jest aktywy sygnał sprzedaży, wykres cenowy jest poniżej średniej 15-sesynej. Na wykresie 60-min kurs jest 1,5 tygodniowym trendzie spadkowym. Bieżące notowania są w pobliżu teoretycznego wsparcia 2400 pkt. (zniesienie 38,2% wcześniejszej fali wzrostowej). Na MACD i RSI są aktywne pozytywne dywergencje.

Na rynkach zagranicznych, które wczoraj w większości pracowały, notowane są nowe rekordy dla głównych indeksów amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Poranne notowania kontraktów terminowych, chociaż lekko spadają, są jeszcze powyżej piątkowych wycen implikując lekko wzrostowy początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: