Raport Futures: 16 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Znaczna przecena spółek surowcowych, czyli głównie paliwowych i wydobywczych, pogrążyła indeks największych spółek oraz kontraktów terminowych. Doniesienia o możliwym administracyjnym ograniczeniu marż paliwowych celem przeciwdziałaniu inflacji osłabiła nastroje dla rodzimych koncernów, w przypadku JSW zadziałała informacja o szacowanym spadku wydobycia. Generalnie większość uczestników indeksu zniżkowała, przed spadkiem obroniły się jedynie nieliczne spółki usługowe. Na wykresie dziennym FW20 kurs instrumentu zanegował piątkowy odwrócony młot. Jednocześnie została przerwana strefa wsparcia 2372 pkt. zniesienia 50% ostatniej fali wzrostowej. Wzrost obrotów na wydłużonym korpusie wczorajszej świecy potwierdza rosnącą presję podaży. Na wielu wskaźnikach AT są obecne sygnały sprzedaży.

Na wykresie 60-min widać, że jeszcze z początkiem sesji miała miejsce próba odwrotu w górę z szansą górnego wybicia, jednak dość szybko przygasła. Kurs dość szybko obsunął się poniżej ubiegłotygodniowego dołka. Wskaźniki AT jednoznacznie podtrzymują sygnały spadkowe, ale na RSI pojawiły się już pierwsze oznaki wyprzedania rynku. Technicznie ostatnia próba stabilizacji teraz może być odbierana jak „chorągiewka” będąca formacją kontynuacji trendu, w tym przypadku spadkowego. Wg. tej tezy poziom docelowy byłby określony w pobliżu 2300 pkt.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Oceń ten artykuł: