Raport Futures: 14 października 2021

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie ochłodzenie nastrojów na krajowym rynku, co zresztą po serii mocno wzrostowy świec nie jest czymś nietypowym. Na wykresie dziennym FW20 kurs osiągnął pierwszy poziom docelowy określony wsp. 1,618 z wrześniowej fali spadkowej stąd też potencjalna korekta ma swoje uzasadnienie. Jeżeli spadek miałby się pogłębić to pierwsze istotne wsparcie zabezpiecza pokonany w ubiegłym tygodniu wrześniowy szczyt przy wartości 2393 pkt. Po wczorajszej sesji pojawiła się formacja harami ostrzegająca przed odwróceniem dotychczasowego ruchu. Nie jest to formacja zbyt wiarygodna. Na wskaźnikach AT tych podążających za trendem (MACD, DMI, przebieg średnich) są podtrzymane sygnały wzrostowe, jedynie na RSI po zasygnalizowaniu stanu wykupienia rynku następuję cofnięcie do strefy neutralnej.

Na wykresie 60-min po wtorkowej sesji kurs osiągnął poziom docelowy określony wsp. 2,618 z lokalnej fali spadkowej w ostatnim tygodniu września. Jednocześnie na MACD i RSI ostrzeżeniem były negatywne dywergencje. Wczoraj notowania po lekko spadkowym otwarciu w kolejnych godzinach powoli pogłębiały zniżkę, chociaż jej dynamika była słaba. Na MACD i DMI poskutkowało to jednak odwróceniem wskazań na spadkowe. W grupie spółek indeksu bazowego zawinili wcześniejsi „przodownicy”, czyli głównie sektor bankowy. Tymczasem na rynkach zagranicznych główne indeksy lekko zyskiwały na wartości, a poranne notowania kontraktów terminowych wykazują dalsze umocnienie w stosunku do wczorajszego popołudnia implikując lekko wzrostowy początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: