Tapety na pulpit

Tapety na puplit to popularne okre�lenie plik�w graficznych, kt�re stanowi� t�o dla pulpitu w systemie Windows. Jako t�o pulpitu mo�na u�y� dowolnego obrazu przechowywanego w komputerze, w tym celu kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a nast�pnie wybierz polecenie Ustaw jako t�o pulpitu.

Co do formatu tapety na puplit, to mo�e to by� dowolny plik, w tym r�wnie� zawieraj�cy animacj� (GIF), jednak najcz�ciej stosuje si� format JPEG ze wzgl�du na do�� ma�y rozmiar pliku i stosunkowo dobr� jako�� przy plikach graficznych zawieraj�cych zdj�cia.

Jak ustawia si�/zmienia tapety na pulpit w systemie Windows?

1. Otw�rz aplet T�o pulpitu, klikaj�c przycisk Start Obraz przycisku Start, klikaj�c kolejno polecenia Panel sterowania, Wygl�d i personalizacja, Personalizacja, a nast�pnie klikaj�c polecenie T�o pulpitu.

2. Kliknij ��dany obraz lub kolor t�a pulpitu. Aby wyszuka� obraz nieumieszczony na li�cie, kliknij przycisk Przegl�daj, aby wyszuka� obraz w komputerze. Po znalezieniu ��danego obrazu kliknij go dwukrotnie. Stanie si� on t�em pulpitu i b�dzie wy�wietlany na li�cie te� pulpitu.

3. W polu Jakie powinno by� po�o�enie obrazu? wybierz, czy obraz ma by� dostosowany do wielko�ci ekranu, u�o�ony w kafelki czy wy�rodkowany na ekranie, a nast�pnie kliknij przycisk OK.

Jakie mo�e by� po�o�enie tapety na pulpit?

– do �rodka (obraz jest umiejscowiony na �rodku ekranu w swojej rzeczywistej wielko�ci);
– s�siaduj�co (obraz jest mniejszy od rozdzielczo�ci monitora, fragmenty pulpitu nie zas�oni�te przez tapet� zostaj� przykryte przez mniejsze fragmenty ca�ego obrazu tapety);
– rozci�gni�cie (obraz tapety jest tak rozci�gany / zw�any, aby zaj�� ca�� przestrze� pulpitu).

Nota prawna: Przed u�yciem strony " Tapety " prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".