Rejestrowanie spółki z o.o. w sposób tradycyjny


Rejestrowanie spółki z o.o. w sposób tradycyjny

[24.06.2016] W obecnych czasach bardzo popularną formą działalności gospodarczej jest zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bez wdawania się w szczegóły zalet oraz wad powyższej formy działalności warto skupić się nad samym procesem rejestracji spółki.

Cz. I

W obecnych czasach bardzo popularną formą działalności gospodarczej jest zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bez wdawania się w szczegóły zalet oraz wad powyższej formy działalności warto skupić się nad samym procesem rejestracji spółki.

Wielu przedsiębiorcom rejestracja spółki zoo sprawia nie lada problem. Podkreślenia wymaga fakt, iż w praktyce cały proces rejestracji nie jest bardzo skomplikowany. Należy pamiętać o skompletowaniu wszystkich dokumentów oraz prawidłowym wypełnieniu wniosków KRS, a proces rejestracji spółki zoo przebiegnie sprawnie i bez żadnych komplikacji.

Warunkiem rejestracji spółki zoo jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego, który składa się z odpowiednich formularzy oraz dokumentów. Wniosek taki obligatoryjnie musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Przed złożeniem w/w wniosku niezbędne jest skompletowanie dodatkowych dokumentów, bez których rejestracja spółki nie jest możliwa.

Umowa Spółki

W pierwszej kolejności niezbędne jest sporządzenie umowy spółki. Powyższy dokument powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Dodatkowo należy pamiętać, iż umowa spółki zoo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Niedopelnienie tej formy skutkuje nieważnością takiej umowy, czego konsekwencją będzie odmowa wpisu spółki do KRS. Umowę spółki można sporządzić samodzielnie – pamiętając o niezbędnych elementach, które w umowie spółki muszą się znaleźć – lub skorzystać z wzoru umowy, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym – Dz. U. Nr 299, poz. 1774.

Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego

Do zawiązania spółki zoo niezbędne jest wniesienie jej kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić 5.000,00 zł, przy czym wartość jednego udziału nie może być niższa aniżeli 50 zł. Powyższy przepis nakłada na zarząd wymóg złożenia oświadczenia o wniesieniu całości kapitału zakładowego spółki.

Drugą część artykułu można znaleźć tutaj.

Treści dostarcza:  OPTIMA Kancelaria Prawna


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: