Fuzje przedsiębiorstw: Allianz, Altice i Omers przejmują Covage

Fuzje przedsiębiorstw Allianz, Altice i Omers przejmują Covage

Fuzje przedsiębiorstw Allianz, Altice i Omers przejmują Covage

W piątek 27 listopada 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła warunkowo, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowane nabycie spółki Covage przez SFR FTTH, spółkę kontrolowaną wspólnie przez firmy Altice, Allianz i Omers.

SFR FTTH i Covage są wiodącymi operatorami sieci światłowodowych we Francji. Covage sprzedaje jedynie dostęp do sieci światłowodowej na poziomie hurtowym, natomiast Altice prowadzi działalność zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Allianz i Omers są inwestorami finansowymi wspólnie kontrolującymi SFR FTTH obok Altice.

Dochodzenie Komisji wykazało, że transakcja w formie, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, budziłaby poważne obawy o konkurencję. W szczególności:

– Transakcja doprowadziłaby do znacznego poziomego pokrywania się rynku hurtowych sieci dostępowych FTTO, co groziłoby wyeliminowaniem presji konkurencyjnej wywieranej przez Covage i stworzeniem dużego lidera na rynku zarówno krajowym, jak i na wielu rynkach lokalnych. W rezultacie alternatywni operatorzy detaliczni stanęliby w obliczu ograniczonej podaży, często ograniczonej do podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub do operatora telekomunikacyjnego Orange, bez rzeczywistej siły przetargowej;

– Transakcja wywołała również obawy o koncentrację pionową, ponieważ Covage stałby się zintegrowany z działalnością detaliczną SFR, dając podmiotowi powstałemu w wyniku połączenia możliwość i motywację do zamknięcia konkurentom detalicznym dostępu do zdolności przesyłowych połączeń światłowodowych Covage na poziomie hurtowym.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Europejska dopuściła możliwość przejęcia Covage przez SFR FTTH pod warunkiem, że Altice, Allianz i Omers przyjmą na siebie następujące zobowiązania:

– Zbycie na rzecz odpowiedniego nabywcy 25 spółek zależnych oraz aktywów odpowiadających działalności Covage w zakresie lokalnych pętli światłowodowych z obszaru 30 instytucji publicznych. Te spółki zależne i aktywa obejmują sieci FTTO (w tym kilka mieszanych sieci FTTO i FTTH) i stanowią łącznie około 95 % działalności Covage w zakresie sieci FTTO;

– stworzenie oferty przejściowej umowy o świadczenie usług, w tym dostęp do wszystkich aktywów i usług niezbędnych do prowadzenia zbywanej działalności, w sposób konkurencyjny przez okres pozwalający SFR FTTH na uzyskanie pełnej niezależności.

Covage z siedzibą we Francji, zajmuje się projektowaniem, finansowaniem i eksploatacją stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych o wysokiej przepustowości (głównie światłowodowych lub „FTTH”) oraz sprzedażą powiązanych usług sieciowych, wdrażanych głównie na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia (tj. głównie poza ośrodkami miejskimi). Sieci Covage są eksploatowane przede wszystkim w ramach umowy o przekazaniu obowiązku świadczenia usługi publicznej zawartej z władzami lokalnymi (w kontekście francuskiego krajowego planu w zakresie łączy szerokopasmowych „Plan France Très Haut Débit” zainicjowanego w 2013 r.) oraz w modelu opartym wyłącznie na sprzedaży hurtowej. W ramach tego modelu firma Covage dzierżawi swoją infrastrukturę sieciową dostawcom usług internetowych („ISP”), którzy z kolei oferują klientom końcowym wszelkiego rodzaju szybkie łącze szerokopasmowe, zazwyczaj w pakiecie z innymi usługami o wartości dodanej.

Grupa Altice z siedzibą we Francji, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w dziedzinach: telekomunikacji, treści, mediów, rozrywki i reklamy. Grupa Altice dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania, które łączą jej klientów poprzez sieć światłowodową i mobilne łącza szerokopasmowe. Grupa Altice dostarcza również korporacyjne rozwiązania cyfrowe dla klientów biznesowych. Altice dostarcza także oryginalne treści, programy telewizyjne oraz międzynarodowe, krajowe i lokalne kanały informacyjne. W sektorze telekomunikacji stacjonarnej we Francji, Altice prowadzi działalność głównie poprzez swoje spółki zależne SFR, Completel i SFR Fibre, zarówno na poziomie hurtowym jak i detalicznym, dla wszystkich rodzajów klientów, a także poprzez Altice Technical Services.

SFR FTTH z siedzibą we Francji, jest obecnie własnością Altice i Piaf BidCo B.V., ta ostatnia jest z kolei własnością OMERS, Allianz, AXA Infrastructure Equity 1 AFS SAS i IST3 Investor Foundation i jest wspólnie kontrolowana przez OMERS i Allianz. Główna działalność SFR FTTH polega na wdrażaniu i eksploatacji sieci FTTH oraz sprzedaży powiązanych usług sieciowych na obszarach o małej gęstości zaludnienia. SFR FTTH działa tylko na poziomie hurtowym.

Allianz Infrastructure Luxembourg II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, jest spółką zależną należącą w całości do Allianz SE, będącej ostateczną spółką dominującą Grupy Allianz z siedzibą w Niemczech. Grupa Allianz dostarcza produkty finansowe i ubezpieczeniowe dla klientów detalicznych i korporacyjnych na całym świecie.

OMERS Administration Corporation, z siedzibą w Kanadzie, pośrednio posiada 100% udziałów gospodarczych w OMERS Fibre Holdings B.V. i jest jednym z największych kanadyjskich planów emerytalnych o zdefiniowanych świadczeniach, który inwestuje i zarządza emeryturami w społecznościach w całej prowincji Ontario w Kanadzie poprzez inwestycje w infrastrukturę i aktywa private equity.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: