Konsekwencje nieopłaconych faktur szczególnie dotykają sektor MŚP

badania

W najbliższych miesiącach ponad 1/10 przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej. Ponadto odsetek firm liczących na poprawę sytuacji jest o 2,2 pkt proc. mniejszy niż jesienią poprzedniego roku (17,6% wskazań) – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Jest to m.in. uwarunkowane tym, że sektor MŚP bryka się z problemem nieotrzymywania na czas środków za sprzedane produkty i usługi. Jakie mogą być skutki takich sytuacji?

Jak wynika z ostatniej fali badania, nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

Płatności po terminie odczuwalne są najbardziej dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zmuszeni szukać nie zawsze korzystnych dla siebie form finansowania, aby nie stracić płynności finansowej. Prawie 77% przebadanych przedstawicieli sektora MŚP stara się nie doprowadzać do sytuacji powodujących opóźnienia w płatnościach i pojawianie się zatorów. Jako główną konsekwencję nieopłaconych na czas faktur przedsiębiorstwa wskazywały pogorszenie się relacji biznesowych w swoim otoczeniu, a co się z tym wiąże także trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów (ponad 62% wskazań).

Konsekwencje dla przedsiębiorcy

Nieregulowanie należności w terminie może wiązać się także z innymi bardzo dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Należą do nich m.in.:

  1. Utrata dobrego imienia – prawie 43% wskazań w aktualnej fali badania oraz swego rodzaju „napiętnowanie” poprzez ujawnienie faktu zadłużenia np. w Biurze Informacji Gospodarczej.
  2. Pojawienie się wzmianki odnośnie danej organizacji na tzw. giełdzie wierzytelności.
  3. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy – prawie 4% odpowiedzi podczas 15. fali badania – a co się z tym wiąże proces sądowy o zapłatę należności. Jego przegrana przez firmę skutkuje poniesieniem ogromnych kosztów.
  4. Wystosowanie wniosku przez partnera biznesowego do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Gdy firma sama nie złoży, w uzasadnionym przypadku, takiego wniosku, istnieje groźba pozbawienia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na pewien okres.
  5. Uniemożliwienie pozostałym podwykonawcom uregulowania swoich zobowiązań wobec własnych kontrahentów – rozpoczęcie łańcucha nieopłaconych faktur.

Ujawnienie informacji o zaległościach firmy utrudnia jej prowadzenie bieżącej działalności. Często w takiej sytuacji przedstawiciele sektora MŚP zostają pozbawieni różnych udogodnień. Jest to np. kredyt konsumencki czy możliwość podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej lub innym usługodawcą. Co więcej, przez niepłacenie partnerom w terminie przedsiębiorca może doprowadzić do utraty wieloletniego partnera biznesowego. Prawie 17% respondentów 15. fali badania wskazało właśnie tę kwestię, jako jedną z głównych konsekwencji nieopłaconych faktur.

Źródło: Bibby Financial Services

Oceń ten artykuł: