Losowanie funduszy emerytalnych OFE

Losowanie funduszy emerytalnych OFE

Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z dniem dokonania wpisu do rejestru.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany zawiadomić osobę wylosowaną oraz otwarty fundusz, którego członkiem została ta osoba, o wyniku losowania.

Wraz z zawiadomieniem członek otwartego funduszu otrzymuje dane otwartego funduszu objęte wpisem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz – podstawowe dane osobowe członka otwartego funduszu, przy czym otwarty fundusz otrzymuje te dane w formie elektronicznej.

Po otrzymaniu zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podstawowych danych osobowych członka, otwarty fundusz niezwłocznie potwierdza członkowi na piśmie warunki członkostwa, informując go jednocześnie o przysługującym mu prawie określonym w art. 82 ust. 1ustawy o funduszach emerytalnych i skutkach nieskorzystania z tego prawa określonych w art. 132 ust. 1 w.w. ustawy, a także wzywa członka do niezwłocznego dopełnienia obowiązku określonego w art. 83 ust. 1, informując go jednocześnie o skutkach niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia tego obowiązku określonych w art. 83 ust. 3 i 4.

LINKI: Ranking funduszy emerytalnych

Przed użyciem strony "Losowanie funduszy emerytalnych OFE" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: