Dźwignia finansowa i pożyczki maklerskie

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Dźwignia finansowa i pożyczki maklerskie

Fir ma inwestycyjna może udzielić klientowi pożyczki, pod warunkiem zawarcia z tym klientem umowy pożyczki na podstawie ramowej umowy pożyczki albo umowy pożyczki.

Ramowa umowa pożyczki jest zawierana przez firmę inwestycyjną wyłącznie z klientem, który zawarł z tą firmą inwestycyjną umowę o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, które mają być nabywane za środki pieniężne pochodzące z pożyczek.

Firma inwestycyjna uzależnia podpisanie ramowej umowy pożyczki od wiarygodności i wypłacalności klienta. Wiarygodność i wypłacalność klienta są oceniane przez firmę inwestycyjną na podstawie złożonego przez klienta, w formie pisemnej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, oświadczenia o jego sytuacji majątkowej.

Firma inwestycyjna udziela pożyczki pod warunkiem wniesienia przez klienta zabezpieczenia tej pożyczki. Na zabezpieczenie pożyczki składają się:

1) zabezpieczenie początkowe;

2) zabezpieczenie dodatkowe.

Zabezpieczenie początkowe stanowią:

1) gwarancje, akredytywy lub poręczenia bankowe;

2) umieszczone na odpowiedniej liście maklerskie instrumenty finansowe zablokowane na rachunku lub w rejestrze pożyczkobiorcy;

3) środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym pożyczkobiorcy.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych]

Zabezpieczanie pożyczek firm inwestycyjnych

Firma inwestycyjna wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie maklerskich instrumentów finansowych na podstawie umowy między bankiem a klientem, do której przystępuje, lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a firmą inwestycyjną, zgodnie z którą firma inwestycyjna jest obowiązana do dokonywania czynności zmierzających do ustanowienia i realizacji zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu.

Umowa, o której mowa powyżej, powinna zawierać w szczególności określenie:

1) maklerskich instrumentów finansowych, które mogą być kupowane za środki pieniężne pochodzące z kredytu;

2) terminu spłaty kredytu;

3) rodzaju i wysokości wymaganego od klienta zabezpieczenia spłaty kredytu;

4) sposobu dokonywania przez firmę inwestycyjną wyceny maklerskich instrumentów finansowych, stanowiących zabezpieczenie;

5) warunków i terminów dokonywania i znoszenia przez firmę inwestycyjną blokady maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, o ile blokada jest przewidziana;

6) trybu i terminów przekazywania bankowi przez firmę inwestycyjną informacji o aktualnej wysokości zabezpieczenia;

7) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku spadku wysokości zabezpieczenia poniżej wymaganego poziomu;

8) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej z maklerskimi instrumentami finansowymi i środkami pieniężnymi klienta w przypadku niezrealizowania przez klienta zobowiązań z umowy kredytu;

9) obowiązku informowania banku przez firmę inwestycyjną o każdym przypadku zajęcia maklerskich instrumentów finansowych lub środków pieniężnych kredytobiorcy, stanowiących zabezpieczenie kredytu przez organy egzekucyjne lub inne uprawnione podmioty.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych]

Przed użyciem strony "Dźwignia finansowa i pożyczki maklerskie" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: