db Magiczna Trójka II


db Magiczna Trójka II

W sierpniu br. na GPW w Warszawie notowany będzie kolejny instrument finansowy z grupy tzw. produktów strukturyzowanych – obligacje "db Magiczna Trójka II". Zapisy na obligacje trwają od 16 do 27 lipca 2007 r.

Cena emisyjna obligacji "db Magiczna Trójka II" wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu to 5.000 zł; maksymalna – 100 mln zł. Zapisy są przyjmowane w 34 Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz POK DB Securities.

"db Magiczna Trójka II" pozwala inwestorowi osiągnąć zysk w wyniku wzrostu wartości koszyka, w którego skład wchodzą indeksy rynku akcji, surowce naturalne, indeks nieruchomości oraz indeks rynku pieniężnego. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Po upływie trzech lat, inwestorzy uzyskują 100% pierwotnie zainwestowanej kwoty oraz do 130% uśrednionego wzrostu koszyka (obligacja nie wypłaca odsetek). Dokładna wartość udziału we wzroście będzie określona nie później, niż jeden dzień przed zakończeniem okresu subskrypcji i nie będzie niższa niż 100%. Inwestorzy korzystają ze wzrostu wartości koszyka, przy jednoczesnej ochronie przed spadkami.

Nabycie "db Magiczna Trójka II" będzie możliwe zarówno w czasie subskrypcji jak i po wprowadzeniu obligacji do obrotu na warszawskiej Giełdzie, na początku sierpnia br. "db Magiczna Trójka II" będzie notowana w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym fixingiem.

W sierpniu 2006 r. Deutsche Bank London jako pierwszy do obrotu na naszej Giełdzie wprowadził ten rodzaj produktów.

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie.

Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

Obecnie na Giełdzie notowane są 3 produkty struktoryzowane: obligacje db Magiczna Trójka, db Obligacja WIG20 oraz Erste Certyfikaty NTX.

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Inwestycje alternatywne"

Oceń ten artykuł: